Grant 5 Summary

SEISS 5 – Обобщение

Петата и последна схема за безвъзмездна помощ за самостоятелно заети лица, чийто бизнес е бил засегнат от коронавирус, е отворена, но крайният срок за кандидатстване - 30 септември бързо наближава. В това ръководство е описано кой има право да кандидатства за SEISS и как да го направи.

SEISS 5: накратко

 • Безвъзмездната помощ обхваща периода от 1 май до 30 септември – пет календарни месеца. Въпреки това, тя е на стойност само за три месеца от средната ви търговска печалба.
 • Крайният срок за подаване на заявления е 30 септември. Както и при предишните безвъзмездни помощи, кандидатствате онлайн, като използвате профила си в Government Gateway.
 • Критериите за допустимост са същите като за SEISS 4. Така че, ако сте кандидатствали или сте имали възможност да кандидатствате за предишната безвъзмездна помощ, ще можете да кандидатствате отново и тук.

Разбира се, за съжаление има милиони хора, които все още са изключени, а именно тези, които не отговарят на строгите прагове за печалба или са директори на дружества с ограничена отговорност и получават предимно дивиденти.

  • Сумата, която ще получите, се определя чрез тест на оборот (turnover test). Тестът определя дали ще получите 80% или 30% от средната търговска печалба.
 • Ако сте станали самостоятелно заето лице през 2019/20 г. и отговаряте на останалите критерии, сумата, която можете да получите, ще се основава само на данъчните декларации за тази година. Автоматично ще получавате 80% от тримесечната си средна търговска печалба (с таван от 7500 GBP) без оглед на оборота (turnover test).

Можете ли да кандидатствате?

Очевидният първи въпрос е: “Имате ли право да получите безвъзмездна помощ?”. Ето няколко от изискванията:

 • Трябва да сте подали данъчна декларация за 2019/2020. Първоначално крайният срок за подаването ѝ в HMRC беше 31 януари 2021 г., но канцлерът изрично заяви в бюджета, че схемата ще бъде отворена за вас, стига да сте подали данъчната си декларация до 2 март 2021 г.
 • Трябва да сте търгували през данъчните години 2019/20 и 2020/21 и да възнамерявате да продължите да търгувате. Това означава, че в момента трябва да осъществявате търговска дейност или временно да не сте в състояние да я осъществявате поради коронавирус – не можете да подадете заявление, ако планирате да закриете бизнеса си.
 • Трябва основателно да смятате, че ще има значително намаление на търговските ви печалби между май и септември тази година. Това трябва да се дължи на намалена търговска дейност, капацитет, търсене или невъзможност за търговия поради коронавирус. Ще трябва да можете да подадете декларация в този смисъл. На практика, за да можете да подадете декларацията:
 1. Вашето предприятие трябва да продължи да бъде засегнато от Covid през периода на претенцията или да бъде засегнато наново през този период. Вашето предприятие трябва да е било изправено пред продължаващо поражение от коронавирус от началото на май до 30 септември или да е било новозасегнато през този период. Така че не можете да кандидатствате, ако бизнесът ви е бил засегнат, например през февруари, март и април, но от май нататък вече не е бил засегнат. Не можете да кандидатствате също така, ако единственото въздействие е било увеличаването на разходите.
 2. Трябва да вярвате, че въздействието през този период ЩЕ доведе до “значително намаляване” на търговските печалби. За мнозина това ще бъде ясно, но други може все още да не са сигурни – отново, ако не сте сигурни, изчакайте.
 3. Това “значително намаление” трябва да се дължи на “намалено търсене, дейност или капацитет” ИЛИ на временна невъзможност за търговия.
 • Най-малко 50% от общия ви доход трябва да е от самостоятелна заетост. Това ще бъде преценено първо в данъчната ви декларация за 2019/2020. Ако с нея сте под критерия за 50%, HMRC ще разгледа данъчните години 2016/17, 2017/18, 2018/19 и 2019/20, за да види дали средната стойност на търговските ви печалби през четирите години съставлява повече от 50% от общия ви доход. Доходи от друга работа, собственост, дивиденти, спестявания, пенсии и облагаеми обезщетения се считат за “нетърговски доходи” и за да се възползвате от SEISS, общият им размер не трябва да надвишава 50% от общия ви доход.
 • Можете да продължите да работите, ако поискате безвъзмездна помощ. Въпреки че трябва да декларирате, че бизнесът ви е бил засегнат от коронавирус за периода, за който кандидатствате. HMRC ще проверява за измамни искания.

Максималната сума, която можете да получите, зависи от печалбите.

След като вече имате ясна представа дали имате право на обезщетение, следващата стъпка е да разберете каква сума можете да поискате:

 • Безвъзмездната помощ е ограничена до £7500. Това означава, че максималната сума, за която може да кандидатства всеки (независимо от индивидуалните му обстоятелства), е £7500 – тази сума е същата като субсидиите 1, 3 и 4.
 • Сумата, която можете да претендирате, се основава на 80% от тримесечната ви средна търговска печалба. Средната ви търговска печалба се изчислява от данъчните ви декларации, но поради горната граница – дори ако 80% от тримесечната ви средна търговска печалба е повече от 7500 GBP, няма да можете да поискате повече.
 • За да изчисли средната ви търговска печалба, HMRC ще използва данъчните декларации за период до четири години. Ако сте извършвали търговска дейност и сте подали данъчни декларации за 2016/17, 2017/18, 2018/19 И 2019/20 г. – всички печалби и загуби ще бъдат събрани и разделени на четири (след това отново разделени на четири, за да се получи цифрата за тримесечната печалба).
 • Ако не сте подали данъчни декларации за всичките четири години, безвъзмездната помощ ще бъде определена въз основа на последните ви последователни декларации.
 • Ако не сте търгували в две последователни години, средната ви печалба от търговия ще се базира само на последната(ите) ви печалба(и). Така че, ако сте подали данни за 2016/17 г., а не за 2017/18 г., след това за 2018/19 г. и 2019/20 г., ще се броят само последните две.
 • Загубите през годината могат да повлияят на заявлението. Ако сте претърпели загуба през една от данъчните години, които се отчитат, това ще намали общия ви среден доход.

За предишните безвъзмездни средства това щеше да е всичко. Получавахте 80% от средната си търговска печалба за три месеца (при спазване на ограничението). Но за разлика от всички останали безвъзмездни средства, при това пето безвъзмездно средство има допълнителна стъпка за определяне на размера на сумата, която ще получите. Прочетете нататък, за да разберете как става това.

Размерът на максималната сума, която можете да получите, зависи от спада в оборота ви.

За първи път безвъзмездните средства по SEISS не са “всичко или нищо”. Сега има две нива на безвъзмездна помощ – по-висока сума от 80 % от тримесечната средна търговска печалба или по-ниска сума от 30 % от тримесечната средна търговска печалба.

Коя от тях ще получите, освен ако не сте новорегистриран самостоятелно заето лице, зависи от степента на спад в оборота ви. За да се определи това, ще трябва да предоставите на HMRC две различни стойности на оборота, за да могат да сравнят как се е справил бизнесът ви по време на пандемията и как се е справил преди нея.

Ето какво трябва да направите:

 1. Трябва да получите данни за оборота си за 2020/21 г. Оборотът включва приходите, таксите, продажбите или парите, спечелени от вашия бизнес. НЕ трябва да включвате минали безвъзмездни средства по SEISS и друга подкрепа по Covid, като например плащания по програмата “Eat Out to Help Out”, безвъзмездни средства на местните власти или на делегираната администрация.
 • За да откриете данните си, трябва да се обърнете към данъчната си декларация – ако вече сте я попълнили.
 • Ако все още не сте го направили, можете да помолите счетоводителя си или данъчния си консултант (ако имате такъв) да провери счетоводния софтуер, който използвате за бизнеса си, или да прегледате счетоводните си записи или таблици, които обхващат получените фактури и плащания, или да проверите банковата сметка, която използвате за бизнеса си, за да отчитате парите, постъпващи от клиенти.
 • Някои хора имат счетоводни периоди, които не са 12-месечни. Това не е проблем, но ще трябва да изчислите цифрата за 12 месеца.
 1. След това ще трябва да намерите “референтната стойност на оборота” за предходната счетоводна година – за повечето това ще бъде оборотът ви в данъчната декларация 2019/20 година. Това е цифрата, която HMRC разглежда, за да види как е функционирал бизнесът ви преди пандемията. В повечето случаи това ще бъде данъчната 2019/20 година. Ако това не е била нормална година за вашия бизнес (напр. били сте в отпуск по майчинство и т.н.), вместо това можете да използвате отчетения си оборот от 2018/19 г.
 • HMRC използва разликата между стойността на оборота ви за 2020/21 г. и “референтната стойност на оборота” преди пандемията, за да определи дали ще получите по-високата или по-ниската сума. Ако:
  • оборотът ви е спаднал с 30% или повече, ще можете да претендирате за пълните 80% от средната търговска печалба за трите месеца, която сте изчислили (с лимит от £7500).
  • оборотът ви е спаднал с по-малко от 30%, ще можете да поискате безвъзмездна помощ на стойност 30% от средната печалба за трите месеца, която сте изчислили. В тази категория максималният размер на безвъзмездната помощ е £2850.
 • Допълнителна помощ може да получите от HMRC. Ръководството е достъпно онлайн. Можете също така да разговаряте със съветник онлайн относно схемата, да използвате цифровия асистент на HMRC или да се обадите на телефон 0800 024 1222 – но имайте предвид, че линията е изключително натоварена и има по-малко съветници поради коронавируса.

Как да заявите - срокът е до 30 септември

Заявяването онлайн е най-бързият и лесен начин. Можете да подадете заявление онлайн, като потърсите “SEISS” в GOV.UK по всяко време от датата на вашето лично заявление до 30 септември 2021 г.

За да подадете заявлението, ще ви трябват:

 • Данни за оборота за периода от април 2020 г. до април 2021 г. и за 2019/20 г. и/или 2018/19 г.
 • Вашият национален осигурителен номер
 • Self Assessment Unique Taxpayer Reference (UTR)
 • Потребителско име и парола за Government Gateway
 • Номер на банковата сметка и сорт код

Кога ще получа парите си?

След като подадете искането си, HMRC ще извърши проверка, за да потвърди данните, и ще изплати парите по банковата ви сметка в рамките на шест работни дни от получаването на искането ви.