Разлика между limited by shares и limited by guarantee

Разликата между limited by shares и limited by guarantee

Ако сте взели решение да управлявате бизнеса си под формата на дружество с ограничена отговорност, сега може би сте изправени пред избора дали да се регистрирате като дружество с ограничена отговорност с акции или като дружество с ограничена отговорност с гаранция.

Като общо правило обществените, благотворителните и други предприятия с нестопанска цел обикновено приемат модела на компания с ограничена гаранция (limited by guarantee), докато за дружествата, чието намерение е да реализират печалба в полза на собствениците си, обикновено е по-подходящ моделът на дружества ограничена от акции (limited by shares).

Тези два модела имат много сходства, но имат и съществени разлики, които ще определят коя структура е най-подходяща за вашия бизнес в зависимост от вашите цели.

Приликите между двете структури

Тъй като структурата на акциите и структурата на гаранциите са вариации на дружествата с ограничена отговорност, и двете предлагат на директорите и членовете защита, която се осигурява от ограничената отговорност.

Това означава, че дружеството е класифицирано като самостоятелно юридическо лице и следователно е отговорно за обслужването на собствените си дългове. В случай на неплатежоспособност и ликвидация дружеството, а не неговите директори, носи отговорност за уреждане на всички неизплатени задължения. Изключение правят случаите, когато директорите или членовете на дружеството лично са гарантирали част от дълга или когато е извършена измама или неправомерна търговия.

Ако дружество с ограничена отговорност влезе в процедура по ликвидация, отговорността на директорите или членовете е ограничена до стойността на техните дялове или до размера на гаранцията им. В повечето случаи това са незначителни суми.

При учредяването на всеки от двата вида дружества се предоставя гаранция или се издават акции в зависимост от избраната корпоративна структура. Както цената на акциите, така и гаранцията, която се предоставя на този етап, обикновено са незначителни суми; в действителност е обичайно този финансов принос да бъде символично плащане от само £1.

Как се осъществява собствеността и контролът върху дружествата?

Дружествата ограничени от акции се контролират от акционерите, докато гаранционните дружества се контролират от своите членове. Членовете на дружествата ограничени от гаранции не “притежават” компанията по същият начин, както акционерите при дружества ограничени от акции. Въпреки това, когато става въпрос за ежедневните дейности по управлението на дружеството, ролите, които заемат членовете и директорите, са много сходни.

Има ли други разлики, за които трябва да знам?

Като дружество ограничено от гаранция, липсата на акции ограничава наличните възможности за осигуряване на финансиране. Това е така, защото дружеството не може да осигури инвестиции в замяна на акции в бизнеса.

Вместо това благотворителните предприятия могат да разчитат на държавни субсидии или дарения от обществеността, докато клубовете могат да виждат, че основният им източник на приходи идва от абонаментни такси от поддръжници.

Дружествата с ограничена гаранция могат да предоставят облигации, които могат да помогнат за осигуряване на по-традиционни форми на финансиране, като например банкови заеми ли финансиране на базата на активи.